Disclaimer

De inhoud van www.scoutingfn.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Scouting Fridtjof Nansen tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Scouting Fridtjof Nansen expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. 

Scouting Fridtjof Nansen garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Scouting Fridtjof Nansen hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder eventuele links naar individuele scoutinggroepen, stichtingen en steunpunten, betekent dit niet dat Scouting Fridtjof Nansen de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of instaat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Scouting Fridtjof Nansen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Scouting Fridtjof Nansen niet geverifieerd 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scouting Fridtjof Nansen is het niet toegestaan links naar sites van Scouting Fridtjof Nansen aan te bieden met uitzondering van erkende organisatie onderdelen die een eigen site onderhouden. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Scouting Fridtjof Nansen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Scouting Fridtjof Nansen op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Scouting Fridtjof Nansen of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. 

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Scouting Fridtjof Nansen. 

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. 

Wijzigingen

Scouting Fridtjof Nansen behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Fotomateriaal

Een deel van de foto’s op deze website is gemaakt door onze eigen leidinggevenden en mogen alleen gebruikt worden voor Scoutingdoeleinden en eigendoeleinden. Vermeld bij gebruik van deze foto’s altijd de naam van onze scouting vereniging met, bij voorkeur, onze website: www.scoutingfn.nl
Voor overige gebruik dient men altijd contact op te nemen met het secretariaat.

 

Cookies

Het gebruik van cookies door onze website kunt hier over lezen