Privacy Statement

Scouting Fridtjof Nansen Roosendaal verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacy statement

In het privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Fridtjof Nansen Roosendaal via ledenadministratiesysteem Scouts Online van Scouting Nederland. Het privacy statement is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.

Lidmaatschapsregistratie

De lidmaatschapsregistratie verloopt via www.scoutingfn.nl of een inschrijfformulier. De gegevens ontvangen via www.scoutingfn.nl worden via een webformulier in een beveiligde database op de webserver bewaard. De ledenadministratie (gegevensbeheerder) en webmasters hebben enkel inzicht in deze gegevens. Het papieren inschrijfformulier wordt in ontvangst genomen door de leiding en gedeponeerd in het afgesloten postvak van de ledenadministratie. Alleen de ledenadministratie (gegevensbeheerder) heeft toegang tot dit postvak. Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in Scouts Online en wordt de informatie vanuit het webformulier op de webserver van Scouting Fridtjof Nansen verwijderd en/of het papieren formulier wordt vernietigd. Voor Scouts Online zie het privacy statement op www.scouting.nl/privacy.

Gezondheidsformulier algemene draaidagen, activiteiten en kampen

Scouting Fridtjof Nansen Roosendaal hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch zit een ongeluk in een klein hoekje en kan het soms nodig zijn om een arts te bezoeken. Ook is het voor activiteiten die langer duren dan een reguliere opkomst, zoals een overnachting of kamp, noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden beschikt over informatie over de gezondheid van het lid. Denk hierbij aan voedselallergieën of medicijngebruik. Voor deze gelegenheden en de algemene opkomsten wordt gebruikgemaakt van een gezondheidsformulier/ -vragenlijst die worden ingevuld door de ouders/verzorgers in hard-copy dient te worden ingevuld en ingeleverd door de ouders/verzorgers bij inschrijving bij Scouting Fridtjof Nansen. De ingeleverde vragenlijsten worden zorgvuldig digitaal opgeslagen in Scouts Online als aanvullend lidgegevens. De gegevens zijn voor het leidingteam van de speltak van het lid inzichtelijk. Daarnaast is de inhoud van het formulier ook inzichtelijk voor het leidingteam van weekenden, excursies en kampen van Scouting Fridtjof Nansen mits je hiervoor bent ingeschreven via Scouts Online.

Wijzigingen gegevens

Aan het begin van elk seizoen word je gevraagd de gegevens indien nodig te actualiseren, en worden de wijzigingen geregistreerd in Scouts Online als aanvullend lidgegevens. Bij inschrijvingen voor activiteiten en/of kampen van Scouting Fridtjof Nansen Roosendaal word je geattendeerd op het feit dit de inhoud van dit gezondheidsformulier aan je inschrijving wordt toegevoegd en herinnerd aan de mogelijkheid om de gegevens te actualiseren. Bij inschrijvingen voor activiteiten, weekenden, excursies en kampen van Scouting Fridtjof Nansen Roosendaal word je geattendeerd op het feit dit de inhoud van dit gezondheidsformulier aan je inschrijving wordt toegevoegd en herinnerd aan de mogelijkheid om de gegevens te actualiseren. Bij inschrijving door de Scouting Fridtjof Nansen bij regionale of landelijke activiteiten wordt altijd uw toestemming gevraagd alvorens wij deze gegevens aan de inschrijving toevoegen. Indien nodig wordt de informatie van de gezondheidsformulieren afgedrukt en in een gesloten envelop meegenomen door de leiding van Scouting Fridtjof Nansen meegenomen naar de activiteit/kamp. Na afloop van de betreffende activiteit worden de afgedrukte formulieren vernietigd.

Vernietiging

Afgedrukte formulieren ten behoeve van een specifieke activiteit worden altijd na afloop van de activiteit vernietigd. De gezondheidsgegevens opgeslagen als aanvullend lidgegevens worden uiterlijk vier weken na het einde van het lidmaatschap bij Scouting Fridtjof Nansen Roosendaal verwijderd.

Registratie activiteiten

Voor (groeps)activiteiten en kampen wordt gebruikgemaakt van een online registratieformulier op de website van Scouting Fridtjof Nansen. De gegevens worden via een webformulier in een beveiligde database op de webserver bewaard. Er worden geen herleidbare persoonsgegevens geregistreerd.

Regionale en Nationale Activiteiten

Tijdens Regionale en Nationale activiteiten is ons privacy beleid nog steeds van toepassing. Echter kan er per activiteit ook een eigen privacy beleid van toepassing zijn.

Deze zijn op te vragen bij de organisatie de betreffende activiteit. Hier hebben wij als Scouting Fridtjof Nansen geen verdere invloed op.

Financiële gegevens

Om de financiële administratie te voeren vullen leden een doorlopende SEPA-machtiging in. Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving fysiek bewaard en machtigingsgegevens worden geregistreerd in ledenadministratiesysteem Scouts Online. Voor Scouts Online zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy. De penningmeester van de Fridtjof Nansen heeft inzicht in de financiële gegevens.

Contactlijsten

Iedere speltak heeft de beschikking over een fysieke lijst met namen, adresgegevens en telefoonnummers van leden en ouders. In geval van nood kan de begeleiding ouders van de jeugdleden zo bereiken. Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak en worden in een afgesloten ruimte bewaard. De contactlijsten worden na afloop van een seizoen vernietigd.

Online media

Scouting Fridtjof Nansen Roosendaal maakt gebruik van een e-mailnieuwsbrief waarin relevante lidmaatschapsinformatie wordt gedeeld. Alle leden ontvangen deze nieuwsbrief op het opgegeven e-mailadres bij lidmaatschapsregistratie. Er is mogelijkheid voor een OPT-Out.

Op www.scoutingfn.nl worden cookies gebruikt voor het functioneren van de website en het meten van bezoekersstromen (analytics). Hiervoor is een melding met meer informatie beschikbaar op de website.

Beeldmateriaal

Scouting Fridtjof Nansen Roosendaal maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van Scouting Fridtjof Nansen Roosendaal en als herinnering. Deze foto’s worden gebruikt op onze website en diverse social media pagina’s. Waarbij wij ten alle tijden de privacy van leden proberen te waarborgen door geen namen te vermelden. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid. Er is mogelijkheid voor een OPT-Out.

Communicatie

Het privacybeleid van Scouting Fridtjof Nansen Roosendaal is terug te vinden via www.scoutingfn.nl/privacy en op te vragen via het secretariaat op info@scoutingfn.nl.

Datalekken

Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het ‘protocol datalekken verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via privacy@scouting.nl. Na melding van een datalek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert Scouting Fridtjof Nansen Roosendaal binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat (info@scoutingfn.nl). Conform het privacybeleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de organisatie van Scouting Fridtjof Nansen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Versie 2 – 19 augustus 2018

Disclaimer

De inhoud van www.scoutingfn.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Scouting Fridtjof Nansen tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Scouting Fridtjof Nansen expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Scouting Fridtjof Nansen garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Scouting Fridtjof Nansen hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder eventuele links naar individuele scoutinggroepen, stichtingen en steunpunten, betekent dit niet dat Scouting Fridtjof Nansen de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of instaat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Scouting Fridtjof Nansen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Scouting Fridtjof Nansen niet geverifieerd

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scouting Fridtjof Nansen is het niet toegestaan links naar sites van Scouting Fridtjof Nansen aan te bieden met uitzondering van erkende organisatie onderdelen die een eigen site onderhouden.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Scouting Fridtjof Nansen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Scouting Fridtjof Nansen op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Scouting Fridtjof Nansen of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Scouting Fridtjof Nansen.

 

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

 

Wijzigingen

Scouting Fridtjof Nansen behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Fotomateriaal

Een deel van de foto’s op deze website is gemaakt door onze eigen leidinggevenden en mogen alleen gebruikt worden voor Scoutingdoeleinden en eigendoeleinden. Vermeld bij gebruik van deze foto’s altijd de naam van onze scouting vereniging met, bij voorkeur, onze website: www.scoutingfn.nl
Voor overige gebruik dient men altijd contact op te nemen met het secretariaat.

 

Cookies

Informatie over cookies op onze site.

Scouting Fridtjof Nansen Roosendaal is wettelijk verplicht informatie te verstrekken over en toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Als je deze eenmalig accepteert, dan is onze site zonder problemen te bezoeken.

Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen. De website van Scouting Fridtjof Nansen Roosendaal gebruikt cookies om er voor te zorgen dat onze website naar behoren werkt, functionele cookies. Zo gebruiken wij cookies voor:

 • het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen.
 • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als je veel gegevens moet invullen bij een formulier.
 • het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • het opslaan van instellingen voor een optimale (media)weergave, zoals de resolutiegegevens van je scherm.
 • het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven.
 • het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.
 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft.
 • het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren.
 • het mogelijk maken om te reageren op onze websites.

Cookies voor statistiek

Scouting Fridtjof Nansen Roosendaal gebruikt daarnaast cookies voor statistiek, op basis van Google Analytic. Dit gebeurt voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s.
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s.
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven.
 • het optimaliseren van de website.

Cookies voor Social Media

De artikelen, fotos en video’s die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt delen. Deze cookies maken het dus mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let erop dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Scouting Fridtjof Nansen Roosendaal heeft daar geen invloed op.

 

Overige cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen, neem dan rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben..

 

Privacybeleid Statement Scouting Nederland

Via https://www.scouting.nl/privacy kunt u het privacy statement van Scouting Nederland inzien.

Wil je het volledige privacy beleid van Scouting Nederland inzien. Kun je die vinden via deze link.